LOKSEWA SYLLABUS, PROVINCE 3

 

1. प्रशासन सेवा, विविध समुह, सातौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

2. इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाइड्रोपावर, इरिगेशन र स्यानिटरी उपसमूहहरुको सातौँ तह, इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

3. वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सातौं तह, सहायक वन अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

4. इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, सातौँ तह, हाइड्र्रोलोजीष्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

5. कृषि सेवा, एगृ. इन्जिनियरिङ्ग समूह, सातौँ तह, कृषि इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

6. शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गतका विद्यालय निरीक्षक, अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षा उपसमूहहरुको सातौँ तहको पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

7. विविध सेवा, सातौँ तह, वातावरण निरीक्षक/ वातावरणविद वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

8. कृषि सेवा, फुड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूह, सातौँ तह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

9. विविध सेवा, सातौँ तह, अर्थशास्त्री पदकोखुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

10. नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृत आठौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम डाउनलोड

11. अप्राविधिकतर्फ सातौ तह, प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृत पदहरूको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

12. प्रशासन सेवा, विविध समूह, अधिकृत सातौं तहका तथ्याङ्कशास्त्री वा सो सरह पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रमहरू डाउनलोड

13. नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत सातौं तहका पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम डाउनलोड

14. नेपाल कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

15. नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत सातौ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम डाउनलोड

16. नेपाल कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्क र स्वायल साइन्स समूहका अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

17. स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, नवौं (9) तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

18. शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

19. वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

20. कृषि सेवा, हर्टिकल्चर समूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

21. इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

22. इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, नवौँ तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम डाउनलोड

23. स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचौँ तहका हे.अ. पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

24. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

25. स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग समूह, पाँचौँ तह, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

26. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक चौथो तह वा सो सरह पदको आन्तरिक तर्फका परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

27. स्वास्थ्य सेवा, आयर्वुेद समूह, पाँचौँ तहका कविराज पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

28. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसिया समूह, पाँचौँ तह, एनेस्थेटिक सहायक पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

29. नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इन्जिननयरिङ समूह, सहायक पाँचौँ तह, ओभरसियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम डाउनलोड

30. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पद डाउनलोड

31. स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पद डाउनलोड

32. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साईकियाट्री समूह, नवौँ तह कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रीष्ट पद डाउनलोड

33. स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौं (9) तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पद डाउनलोड

34. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, सातौं तह, इन्टोमोलोजिष्ट पद डाउनलोड

35. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट सर्जन पद डाउनलोड

36. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट पिडियाट्रिसियन पद डाउनलोड

37. स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजी पद डाउनलोड

38. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक उपसमूह, नवौँ (9) तहको कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पद डाउनलोड

39. स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स समूह, गाइनोकोलोजिष्ट उपसमूह, नवौं (9) तहको कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद डाउनलोड

40. स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तहको कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पद डाउनलोड

41. स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (8) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पद डाउनलोड

42. स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ (9) तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पद डाउनलोड

43. प्रशासन सेवा, न्याय समूह, अधिकृतस्तर छैटौँ तहको कानून अधिकृत पद डाउनलोड

44. प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन, लेखा तथा लेखापरीक्षण समूह), नवौँ तहको अधिकृत पद डाउनलोड

45. विविध सेवा, अधिकृतस्तर छैटौँ तहको महिला विकास अधिकृत पद डाउनलोड

46. आ यो तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सातौँ तह, तथ्याङ्क अधिकृत पद डाउनलोड

47. स्वास्थ्य सेवा,क.न.प.हे.न. समूह, सातौँ तह, कम्युनिटि नर्सिङ्ग अधिकृत डाउनलोड

48. स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पद डाउनलोड

49. स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पद डाउनलोड

50. स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूहको आठौँ तह, मेडिकल अधिकृत पद डाउनलोड