LOKSEWA SYLLABUS, PROVINCE 5

आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाँचौ : DOWNLOAD

नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे-उप समूह,ल्याव टेक्निसियन पाँचौ : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह पाँचौ : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह पाँचौ : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह चौथाे : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उप-समूह पाँचौ : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उप-समूह पाँचौ : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाईवे, स्यानीटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोलोजी उप-समूह पाँचौ : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका सवै उपसमूह सातौं : DOWNLOAD

इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको दोश्रो पत्र सातौं : DOWNLOAD

 

प्रदेश कृषि सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह : DOWNLOAD

प्रदेश कृषि सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह: DOWNLOAD

प्रदेश कृषि सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका फुड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह: DOWNLOAD

प्रदेश कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृतस्तर सातौं: DOWNLOAD